• Lãnh đạo và sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Chủ tịch hội đồng quản trị: 
- Ông TRẦN ANH TRUNG

Giám đốc: 
- Ông Lưu Danh Tuyến

 

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC: